Üdvözöljük

a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola honlapján!

Az osztályozóvizsga követelményei

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje.

A Házirend 3. pontja szabályozza (14. oldal)

A tanulókkal összefüggő szabályok

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje

A tanulmányok alatti vizsgák köre:

Osztályozóvizsga – a magántanulói jogviszonyban állók esetében különösen releváns,

Különbözeti vizsga – a helyi tantervben meghatározott átvételek, iskolán belüli osztály-, tagozatváltások esetén különösen

Pótlóvizsga – bármelyik tanulmányok alatti vizsga pótlása

Javítóvizsga – csak a jogszabályban meghatározott időszakban, tanévenként augusztus 15–31. között tartandó vizsga.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti részletes követelményeit az iskola pedagógiai programja határozza meg.

A tanulmányok alatt a vizsgák ideje

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsga szervezésénél figyelembe vételre kerül, hogy a tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

A tanulmányok alatti vizsgák tekintetében:

– a vizsgára való jelentkezés határideje,

–  valamint a vizsgák tervezett ideje minden év március 31-ig  nyilvánosság elé kerül.

Az információkat:

– ki kell írni az iskola honlapjára

– a szülőkkel szülői értekezleten ismertetni kell,

– a tanulókkal osztályfőnöki órán kell megosztani.

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban is tájékoztatni kell.

 Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje

Az osztályozó vizsgára történő jelentkezés írásban, az intézmény által elkészített formanyomtatványon „Jelentkezési lap osztályozó vizsgára” történik.

Egy jelentkezési lapon csak egy osztályozó vizsgára lehet jelentkezni. A jelentkezési lapot  a szülőnek is alá kell írnia.

A jelentkezési lapon meg kell adni:

– a tanuló nevét, osztályát,

– azt a tantárgyat, melyből osztályozó vizsgát kíván tenni,

– az osztályozó vizsgával érintett tantárgy azon évfolyamait, melyből vizsgázni kíván,

– a jelentkezéskor a tantárgyat tanító pedagógus nevét.

A jelentkezési lapon a szaktanár feltünteti azt, hogy a tanuló részére az osztályozó vizsgát javasolja, vagy nem javasolja.

A jelentkezést írásban le lehet mondani az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt 60 nappal. Ezt követően a vizsgát lemondani már nem lehet.

A vizsgára történő jelentkezést az intézmény nevében az igazgató fogadja el és engedélyezi.

Pedagógiai Program 27. o.

1.1.            1.8 A tanulmányok alatti vizsgák helyi szabályai

A 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 64-74. § -a alapján járunk el.

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:

  • osztályozó vizsgákra,
  • különbözeti vizsgákra,
  • javítóvizsgákra vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:

  • aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
  • akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
  • akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjedtovábbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézményvezető különbözeti vizsga letételét írhatja elő.

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

A tanulmányok alatti vizsgák köre:

Osztályozóvizsga – tanulmányaikat egyéni munkarendben teljesítő tanulók esetében különösen releváns

Különbözeti vizsga – a helyi tantervben meghatározott átvételek esetén

Pótlóvizsga – bármelyik tanulmányok alatti vizsga pótlása

Javítóvizsga – csak a jogszabályban meghatározott időszakban, tanévenként augusztus 15–31. között tartandó vizsga.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti részletes követelményeit az iskola pedagógiai programja határozza meg.

1.1.1.  1.8.1 A tanulmányok alatt a vizsgák ideje

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsga szervezésénél figyelembe vételre kerül, hogy a tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

A tanulmányok alatti vizsgák tekintetében:

– a vizsgára való jelentkezés határideje,

– valamint a vizsgák tervezett ideje minden év április 30-ig nyilvánosság elé kerül.

Az információkat:

– ki kell írni az iskola honlapjára

– a szülőkkel szülői értekezleten ismertetni kell,

– a tanulókkal osztályfőnöki órán kell megosztani.

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban is tájékoztatni kell.

1.1.2.   1.8.2 Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje

Az osztályozó vizsgára történő jelentkezés írásban, az intézmény által elkészített formanyomtatványon „Jelentkezési lap osztályozó vizsgára” történik.

Egy jelentkezési lapon csak egy osztályozó vizsgára lehet jelentkezni. A jelentkezési lapot a szülőnek is alá kell írnia.

A jelentkezési lapon meg kell adni:

– a tanuló nevét, osztályát,

– azt a tantárgyat, melyből osztályozó vizsgát kíván tenni,

– az osztályozó vizsgával érintett tantárgy azon évfolyamait, melyből vizsgázni kíván,

– a jelentkezéskor a tantárgyat tanító pedagógus nevét.

A jelentkezési lapon a szaktanár feltünteti azt, hogy a tanuló részére az osztályozó vizsgát javasolja, vagy nem javasolja.

A jelentkezést írásban le lehet mondani az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt 30 nappal. Ezt követően a vizsgát lemondani már nem lehet.

A vizsgára történő jelentkezést az intézmény nevében az intézményvezető fogadja el és engedélyezi.